Η «Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες» αναλύει διεξοδικά τους στόχους της επιχείρησής σας κι
αναλαμβάνει να διαμορφώσει, βήμα-βήμα ένα σχέδιο άμεσης ανάπτυξης και ενίσχυσης της
κερδοφορίας της. Αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κι εντοπίζοντας τα
στοιχεία που χρειάζεται να ενισχυθούν βρίσκει τις απαντήσεις στα βασικά αναπτυξιακά
«ερωτήματα»: Χρηματοδότηση, εξοικονόμηση πόρων, οργάνωση, στρατηγική, καθορισμός
και επίτευξη στόχων.


Η επιχείρηση και η «Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες»:
Παρέχει ένα ολοκληρωμένο «πακέτο» business consulting & coaching: Αναλύουμε την
βιωσιμότητα της επιχείρησης και συν-διαμορφώνουμε τον οικονομικό σχεδιασμό της.
Στόχος μας είναι το αναπτυξιακό πλάνο να επιτευχθεί στο μικρότερο δυνατό χρόνο, με το
βέλτιστο αποτέλεσμα.


Μαζί οργανώνουμε την πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές: Την δημιουργία
προϋποθέσεων τραπεζικής χρηματοδότησης. Την απαραίτητη προεργασία για την
αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και την ένταξη σε αυτά.

Με την συμβουλευτική στην διαμόρφωση προϋπολογισμών-απολογισμών, η επιχείρηση
σας λειτουργεί πια προγραμματισμένα. Προσαρμόζεται έτσι και στις όποιες αστάθειες του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Προτείνουμε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, επιζητώντας την περιστολή του κόστους και
την ενίσχυση της απόδοσης.


Μέσω μιας έμπειρης ομάδας συμβούλων η «Χρήστος Σερέτης  Συνεργάτες» προσφέρει
ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών DEAL ADVISORY, αναφορικά με την αγορά, πώληση,
κοινοπραξία, χρηματοδότηση και αναδιάρθρωση μιας εταιρίας.