Οι λογιστικές υπηρεσίες της «Χρήστος Σερέτης & συνεργάτες» είναι προσαρμοσμένες σε ένα μεγάλο εύρος, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε είδους επιχείρησης. Γνώρισμά μας η ολοκληρωμένη προσέγγιση και η αξιοποίηση της λογιστικής αποτίμησης στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους κάθε εταιρικής οντότητας. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας κι εμπειρίας που διαθέτουμε είναι εχέγγυο για την συνεπή, προσεκτική τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης σας. Έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να έχετε λεπτομερή γνώση για την λογιστική εικόνα της. Στόχος μας να οικοδομήσουμε  μιας σχέση μακρόπνοης εμπιστοσύνης. 

Οι λογιστικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: 

  • Την τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε κατηγορίας και εποπτεία κάθε εταιρικής μορφής. Επίσης την τήρηση/επίβλεψη λογιστηρίου είτε στην έδρα μας, είτε στην δική σας επιχείρηση.  
  • Την σύσταση ημεδαπών η αλλοδαπών εταιριών με όρους συνεχούς προσαρμογής στην υφιστάμενη εγχώρια η διακρατική νομοθεσία. Παράλληλη τήρηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ενώ αναλαμβάνουμε κάθε ενδο-ομιλική λογιστική εργασία.
  • Λογιστικό σχέδιο στην βάση εξυπηρέτησης των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης και αναδιοργάνωση των συστημάτων αυτών. 
  • Εκπροσώπηση της επιχείρησης για την διεκπεραίωση κάθε συναλλαγής με τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες