Η «Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες» δεν διεκπεραιώνει μόνον φορολογικές εργασίες, αλλά συν- διαμορφώνει την φορολογική στρατηγική της επιχείρησης. Προσφέρει άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό τοπίο, παρέχοντας ασφαλή και ομαλή «διέλευση» στους δαιδαλώδεις δρόμους της φορολογικής νομοθεσίας. Η εμπειρία μας για πολλά χρόνια στα φοροτεχνικά ζητήματα είναι καθοριστικός παράγοντας για την λήψη εταιρικών κι επενδυτικών αποφάσεων, όπως και για την αξιοπιστία των φορολογικών συμβουλών μας. 

Οι φοροτεχνικές μας υπηρεσίες αναλυτικά είναι: 

  • Υπηρεσίες επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), πλήρης αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων αναπτυξιακών η φορολογικών νόμων. 
  • Προσαρμοσμένη φοροτεχνική υποστήριξη ανάλογη του τομέα ή κλάδου δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Έγκαιρη και σαφής ενημέρωση για μεταβολή των φορολογικών δεδομένων. 
  • Διευθέτηση φορολογικών ελέγχων και επίλυση τυχόν εκκρεμοτήτων φορολογικού χαρακτήρα. Έλεγχος της φορολογικής κατάστασης της εταιρίας (tax due diligence) Εργασίες σχετιζόμενες με την φορολογία ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης. 
  • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων με έμφαση σε ειδικά θέματα φορολόγησης. Επίσης ζητήματα μεταβιβάσεων ακίνητης περιουσίας, δωρεών η κληρονομιών.